Persondata

PERSONDATAPOLITIK

 

Dataansvarlig

Delivery Hero Denmark ApS, Sommerveh 31 E, 8210 Aarhus, CVR-nr. 34739757, er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Hvilke oplysninger behandler vi om dig og hvorfor?

Vi indsamler og behandler personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik. For at kunne varetage samarbejdsforholdet, kan vi komme ud for at behandle følgende personoplysninger om dig:

● Almindelige personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, adresse, oplysninger om nærmeste pårørende mv.,

● Fortrolige personoplysninger, herunder oplysninger om honorar, bank- og skatteoplysninger mv., og

● CPR-nummer.

Listen er ikke udtømmende. Dette betyder, at vi kan komme ud for at behandle andre personoplysninger om dig.

 

Hvilket lovgrundlag har vi for at behandle dine personoplysninger?

På baggrund af freelanceraftalen behandler vi primært dine personoplysninger under henvisning til persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f, persondataforordningens art. 9 og databeskyttelseslovens § 11.

 

Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er absolut nødvendigt som følge af driften af virksomheden, for at kunne varetage samarbejdsforholdet, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige.

Når det er nødvendigt at videregive dine oplysninger, har vi en høj standard for behandling af personoplysninger, og vi gør en stor indsats for at sikre os, at alle, som vi videregiver dine oplysninger til, lever op til den gældende persondatalovgivning.

Vi kan komme ud for at videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere, offentlige myndigheder og databehandlere:

● Internt forbundne selskaber
● Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere, herunder fx lønbureau
● Revisor, advokat og bankforbindelser
● Offentlige myndigheder, herunder fx SKAT
● Kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Listen er ikke udtømmende. Dette betyder, at vi kan komme ud for at videregive dine personoplysninger til andre.

 

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.

Efter samarbejdets ophør er de primære formål med behandlingen af dine personoplysninger, at vi skal overholde vores forpligtelser efter bogføringsloven og den skatteretlige lovgivning, og at vi skal have mulighed for at forsvare os mod eventuelle retskrav, indtil der indtræder forældelse.

Personoplysningerne bliver som udgangspunkt slettet 5 år efter samarbejdsforholdets ophør. Personoplysninger som fremgår af bogføringsmateriale mv. bliver som udgangspunkt slettet 5 år efter de er indsamlet.

Personoplysninger som fremgår af indgåede kundekontrakter, relevant korrespondance mv., bliver som udgangspunkt slettet samtidig med kontrakten og dertilhørende relevant materiale/korrespondance.

 

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på, at vi behandler dine

personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende de risici der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og fortrolighed.

I tilfælde af sikkerhedsbrud der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

Adgangen til dine personoplysninger er såvel fysisk som elektronisk begrænset, så det udelukkende er de personer, som har brug for at have adgang til dine personoplysninger, som har adgang til oplysningerne.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder overfor os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) og ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Du har også ret til at få urigtige personoplysninger rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

 

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

 

Forbehold for ændringer af denne persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik.