Honorar vilkår (Ordremodellen)

Per afhentning (per restaurant): 15 kr. 

Per gennemført levering: 30 kr.

Per kilometer kørt i lige linje fra restaurant (pick-up) og kunde (drop-off): 5 kr.

Ekstra bonus i peak hours i hverdagene og weekenderne (kl. 17-20). Hør rider support om, hvilke der er gældende lige nu.

Derudover kan freelanceren periodisk modtage ekstra bonusser. 

Hvervgivers app registrerer samtlige udførte udbringningsopgaver, der danner grundlag for freelancerens provision. 

Rider på CVR

Såfremt freelanceren måtte ønske at modtage betaling via CVR nummer fra Delivery Hero Denmark ApS til sit selskab i stedet for, at modtage udbetalingen som B-indkomst, skal det oplyses via mail [email protected] med 30 dages varsel. I mailen skal dokumentation for momsregistrering vedhæftes. 

Kreditnotaen dækker en hel kalendermåneden og sendes til freelanceren senest anden hverdag i næstkommende måned. 

Kreditnotaen sendes med følgende betalingsbetingelser netto 8 dage efter modtagelse af kreditnotaen.

Depositum for udstyr

Freelanceren modregnes et depositum på dkk 500 kr. for udstyr, der udleveres ved ansættelse på første lønudbetaling, der overstiger 500 kr. Ved endt ansættelse skal udstyret rengøres og tilbageleveres indenfor 30 dage efter opsigelse og depositum tilbagebetales herefter. 

 

Fee terms (Order model)

Per pick-up (per restaurant): DKK 15.

Per completed delivery: DKK 30.

Per kilometer driven in a straight line from restaurant (pick-up) and customer (drop-off): DKK 5.

Extra bonus on in peak hours both on weekdays and weekends (5 pm to 8 pm). Contact rider support on which are live right now. 

In addition, the freelancer may periodically receive additional bonuses. 

The employer’s app registers all performed delivery tasks that form the basis for the freelancer’s commission.

Rider on CVR

Should the freelancer wish to receive payment via CVR number from Delivery Hero Denmark ApS to his/hers company instead of receiving the payment as B-income, this must be stated via email [email protected] with 30 days notice. In the email, documentation for VAT registration must be attached.

The credit note covers an entire calendar month and is sent to the freelancer no later than the second working day of the following month.

The credit note is sent with the following payment terms net 8 days after receipt of the credit note.

Deposit for equipment

The freelancer is set off against a deposit of DKK 500 for equipment that is handed out upon employment on the first salary payment that exceeds DKK 500. At the end of employment, the equipment must be cleaned and returned within 30 days after termination and the deposit will be refunded thereafter.