Honorar vilkår (Den Dynamiske Kompensationsmodel)

foodora riders indtjening er baseret på forskellige faktorer, som alle potentielt bidrager til, at hver enkelt ordrer bliver værdisat så fair som muligt. 

På accept skærmen vil du blive præsenteret for den samlede indtjening af ordren. Det betyder, at både kørsel, afhentning og levering er en del af det beløb. 

Rideren kan selv bestemme hvilke ordrer, som rideren vil acceptere og dermed levere.

Hvilke faktorer bestemmer potentielt indtjeningen pr. ordre?

  • Vejrforhold
  • Afstand
  • Tidspunkt på dagen 
  • Ugedag
  • Begivenheder 

 

Efterfølgende vil du kunne se i indtjeningsoversigten, om kunden har tippet. Dette beløb er ikke en del af beløbet på accept skærmen, når du først modtager ordren. 

Se vores FAQ for mere information om den Dynamiske kompensationsmodel.

 

Distance beregningerne tager kun udgangspunkt i data indsamlet i foodora rider app’en baseret på beregninger fra Google Distance.

 

Rider på CVR

Såfremt freelanceren måtte ønske at modtage betaling via CVR nummer fra Delivery Hero Denmark ApS til sit selskab i stedet for, at modtage udbetalingen som B-indkomst, skal det oplyses via mail [email protected] med 30 dages varsel. I mailen skal dokumentation for momsregistrering vedhæftes. 

Kreditnotaen dækker en hel kalendermåneden og sendes til freelanceren senest anden hverdag i næstkommende måned. 

Kreditnotaen sendes med følgende betalingsbetingelser netto 8 dage efter modtagelse af kreditnotaen.

Depositum for udstyr

Freelanceren modregnes et depositum på dkk 500 kr. for udstyr, der udleveres ved ansættelse på første lønudbetaling, der overstiger 500 kr. Ved endt ansættelse skal udstyret rengøres og tilbageleveres indenfor 30 dage efter opsigelse og depositum tilbagebetales herefter. 

 

Fee terms (The Dynamic Compensationsmodel)

The foodora rider earnings are based around different factors, which all potentially contribute to making each delivery worth the riders time and effort. 

On the accept screen, you will be presented with the total earning of the order. This means both driving, pick up and delivery, is part of that amount. 

Which factors determine the earnings per order? 

  • Weather conditions
  • Distance
  • Time of day 
  • Day of the week 
  • Events 

Furthermore, you will be able to see in the earnings summary whether the customer has tipped. This amount is not part of the amount on the acceptance screen when you first receive the order.

Check out our FAQ for more information in regards to the Dynamic Comp Model.

 

The distance calculations are only based on data collected in the foodora rider app based on calculations from Google Distance.Rider on CVR

Should the freelancer wish to receive payment via CVR number from Delivery Hero Denmark ApS to his/hers company instead of receiving the payment as B-income, this must be stated via email [email protected] with 30 days notice. In the email, documentation for VAT registration must be attached.

The credit note covers an entire calendar month and is sent to the freelancer no later than the second working day of the following month.

The credit note is sent with the following payment terms net 8 days after receipt of the credit note.

Deposit for equipment

The freelancer is set off against a deposit of DKK 500 for equipment that is handed out upon employment on the first salary payment that exceeds DKK 500. At the end of employment, the equipment must be cleaned and returned within 30 days after termination and the deposit will be refunded thereafter.